Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Adiunkci

dr inż. Izabela Dymitryszyn