Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Kierownik Pracowni

dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW

Wykształcenie:
Magister nauk biologicznych (Ruhr-Universytet Bochum)
Doktor nauk przyrodniczych (Ruhr-Universytet Bochum)
Doktor habilitowany nauk leśnych (IBL Sękocin Stary)

Badania:
Biologia biegaczowatych
Ekologia populacji
Sukcesja na terenach zdegradowanych
Ekologia krajobrazu
Ochrona różnorodności biologicznej