Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Historia

Początek historii Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych sięga roku 1998 i wiąże się z działalnością ówczesnego Wydziału Zootechniki w SGGW. W styczniu 2001 r. pracownia została przyłączona do Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, rozszerzając wątki badawcze o zagadnienia kształtowania przestrzeni dla zrównoważonego rozwoju i włączając je do programu nauczania na kierunkach architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.

Pracownia stała się jednostką samodzielną na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w styczniu 2005 roku. Odtąd siedzibą pracowni był budynek nr 13, odremontowany i zlokalizowany w starej części Kampusu SGGW.

Działalność pracowni obejmowała prace badawczo-projektowe (zespołowe i indywidualne), których wyniki stały się podstawą kształcenia specjalizacyjnego na studiach magisterskich oraz kształcenia podyplomowego. Dodatkowo, dla wzmocnienia efektywności nauczania, zapraszano studentów do uczestnictwa w wybranych pracach badawczo-projektowych jednostki, w tym zakresu projektowania i planowania terenów niezurbanizowanych i miast dla zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej (tj. projektowania i planowania w układach przyrodniczych).