Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

MSTiR I stopien

Wild animals as a touristic attraction (zwierzęta dziko żyjące jako atrakcja turystyczna)

Prowazący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW

Opis:

Wiedza podstawowa: podstawowe akty prawne międzynarodowe i polskie dotyczące ochrony przyrody w Polsce, systematyka zwierząt, rola zwierząt w kszałtowaniu krajobrazu, zwierzęta jako wskaźnik funkcjonowania krajobrazu, zwierzęta udomowione, zwierzęta jako dziedzictwo kulturowe.

Przegląd interesujących zwierząt i grup zwierząt, np. ślimaków, raków, pająków i owadów, kręgowców (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) wraz z przykładami ich wykorzystania w organizacji turystyki.

Rozpoznawanie gatunków: przez obserwację wzrokową, rozpoznanie głosów i tropów.

Ścieżki dydaktyczne: planowanie ścieżek dydaktycznych w terenie jako element edukacji przyrodniczej oraz rola ścieżek w turystyce i rekreacji.