Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Kierunek MSGP II stopień

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych

Prowadzący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW, Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych: zajęcia składają się wykładów i ćwiczeń, przedstawiających teoretyczne apskety oceny i wyceny zasobów przyrodniczych a także praktyczne przykłady zastosowania tych metod.
Wykład: podstawy ekologii populacji, ekosytemu i krajobrazu, typy i wartości zasobów przyrodniczych, wskaźniki zaawansowania sukcesji, wskaźniki jakości krajobrazu, zasoby przyrodnicze i wskaźniki zrównoważonego rozwoju.
Ćwiczenia: inwentaryzacja, ocena i wycena zasobów leśnych, ocena zaawansowania sukcesji na podstawie wskaźnika średniej biomasy osobniczej (SBO), ocena wartości krajobrazu (gatunki krajobrazowe jako wskaźnik wartości).

 

Projektowanie w żywych zasobach przyrodniczych (fakultet)

Prowadzący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW, Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Elektyw obejmuje 30 godzin wykładów. Słuchacze zapoznają się z historią tworzenia żywych zasobów przyrodniczych, metodami oceny tych zasobów oraz prawem krajowym i międzynarodowym w zakresie ochrony tych zasobów. Szczególną uwagę zwraca się na możliwości nie tylko zachowania ale i poprawy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego za pomocą projektowania działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami kompensacji, wynikającymi z prawa krajowego i unijnego.