Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Ekologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego

Prowadzący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW, Dr inż. Marek Piwowarski, Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Zasoby przyrodnicze jako podstawa dla planowania przestrzennego: zajęcia są podzielone na wykłady, prezentujące teoretyczne podstawy oraz ćwiczenia dla zastosowania wiedzy teoretycznej (inwentaryzację biotopów i wybranych grup zwierząt).
Wykład: polskie i międzynarodowe prawo ochrony przyrody i planowania przestrzennego z elementami ekologii, Natura 2000, dyrektywa siedliskowa i ptasia, zrównoważony rozwój i jego wskaźniki, dokumenty planistyczne i możliwości tworzenia zapisów z zakresu wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz ekologii, zasoby przyrodnicze i metody inwentaryzacji w skali planistycznej.
Ćwiczenia: studia nad dokumentami strategicznymi z zakresu planowania przestrzennego dla wybranego obszaru. Ocena i weryfikacja zapisów w dokumentach planowania przestrzennego z zakresu przyrodniczo-ekologicznego na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji wybranych elementów przyrodniczych.

 

Historia architektury i urbanistyki

Prowadzący: Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Założenia i cele przedmiotu: Ukazanie ewolucji przekształcającej się formy urbanistycznej i wskazanie na uwarunkowania jej przemian w odrębnych formacjach kulturowych, strefach geograficznych oraz procesach gospodarczo-społecznych. Wdrożenie do postrzegania miasta jako złożonego, ewoluującego układu przestrzennego. Wykształcenie umiejętności interpretacji form historycznych dla rozwiązywania współczesnych zagadnień kształtowania przestrzeni. Wskazanie na wartość zabytkowych układów przestrzennych dla rozwoju współczesnych miast i wzmacniania tożsamości społeczeństw lokalnych. Wyrobienie umiejętności syntetycznego charakteryzowania problemów przestrzennych poprzez rysunek. Wykłady obejmują studia przypadków historycznych założeń urbanistycznych. Ujmują też skalę regionalną rozwoju osadnictwa. Podczas ćwiczeń wykonywane są studia przypadków, projekty urbanistyczne mające na celu charakterystykę, ocenę i kontynuację formy historycznej w granicach współcześnie rozwijających się miast. Zadania zaliczeniowe realizowane są z użyciem rysunku architektonicznego i urbanistycznego oraz opisów.