Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Kierunek Architektura Krajobrazu I stopień

Przedmiot obieralne

Prowadzący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW, Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Inżynieria ekologiczna

Opis:

Możliwości gospodarowania krajobrazem z wykorzystaniem inżynierii ekologicznej. To oznacza zrozumienie jak przyspieszać i jak spowalniać procesy sukcesyjne w ekosystemach. Przedmiot obejmuje następującą tematykę:
Wiadomości podstawowe: zasady inżynierii ekologicznej, funkcjonowanie żywych zasobów przyrodniczych.
Las: różne metody stymulowania i zatrzymywania procesu sukcesji w lesie. Czynnik wieku (stadium sukcesji).
Tereny otwarte: stymulacja i zatrzymywanie sukcesji, czynnik wieku.
Jeziora: proces eutrofizacji w starzeniu się jezior.
Krajobraz: współfunkcjonowanie różnych ekosystemów, z uwzględnieniem różnych sposobów gospodarowania, przedyskutowanych wcześniej, i ich praktycznym zastosowaniem. Szczególnie istotne są rzeki i zasoby wody.


Zwierzęta w krajobrazie

Opis:

Zwierzęta to nieodłączny komponent krajobrazu. To one kształtują krajobraz w warunkach przyrodniczych pozostających poza presją człowieka i one są wskaźnikiem jakości krajobrazu w warunkach presji antropogenicznej. Przedmiot obejmuje następującą tematykę: Zasady systematyki i przegląd ważniejszych gatunków i grup systematycznych zwierząt, biologia populacji, sukcesja, rola zwierząt w kształtowaniu krajobrazu, zwierzęta wskaźnikiem oceny jakości krajobrazu, podstawy prawne kształtowania i ochrony krajobrazu, podstawy projektowania układów przyrodniczych.

 

Podstawy projektowania 1

Prowadzący: Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Wykład: Podstawy architektury krajobrazu, powstanie AK, podstawowe definicje i cele AK. Przedstawienie warsztatu projektanta, metodyki projektowania, źródeł informacji o krajobrazie i technik prezentacji rozwiązań projektowych. Zasady tworzenia kompozycji przestrzennych w krajobrazie w odniesieniu do kompozycji plastycznej: płaszczyznowej i bryłowej. Kategorie estetyczne i podstawowe pojęcia z zakresu teorii architektury. Dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb człowieka, w tym ergonomia oraz postrzeganie ładu i piękna przestrzeni. Wprowadzenie do zagadnień projektowania w kontekście uwarunkowań przyrodniczych oraz celów społecznych, gospodarczych i kulturowych projektowania. Definiowanie krajobrazu jako dynamicznej współzależności zjawisk. Analiza  historycznych i współczesnych przykładów i problemów projektowych.
Cel ćwiczeń: wykształcenie umiejętności kreacji rozwiązań projektowych poprzez ćwiczenia integrujące kompozycje abstrakcyjne z kompozycjami przestrzennymi w krajobrazie. Wykształcenie podstawowych umiejętności i nawyków w zakresie analizy formy krajobrazowej; poprzez studia rysunkowe, inwentaryzacje, studia biblioteczne oraz w zakresie projektowania; szkice projektowe, rzuty, przekroje, Zaznajomienie z zagadnieniem programu i funkcji, wymiarowania i ergonomii w zakresie wstępnym. Program ćwiczeń: zadania kompozycyjne: punkt na płaszczyźnie i w krajobrazie, kompozycja bryły i płaszczyzny w odniesieniu do kształtowania rzeźby terenu, kompozycja z wielu elementów; projekt na granicy dwóch typów krajobrazu, kompozycja linearna.

 

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (fakultet)

Prowadzący: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW, Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Opis:

Możliwości oceny i wyceny zasobów przyrodniczych za pomocą metod ekologicznych. Wykład jest podzielony na pięć części dotyczących: różnych poziomów organizacji przestrzeni ekologicznej (populacja, ekosystem, krajobraz ekologiczny), procesu sukcesji oraz oceny wartości kulturowych.
Populacja: zagadnienia teoretyczne (np. zagęszczenie i rozmieszczenie, umieralność, krzywa przetrwania).
Ekosystem: podstawowa organizacja najważniejszych typów ekosystemów lądowych i wodnych.
Sukcesja: jak stymulować lub hamować procesy sukcesji; wprowadzenie przede wszystkim w aspekty oceny i wyceny, ponieważ każde stadium sukcesji posiada inne wartości.
Wartości kulturowe: przedyskutowanie wagi i oddziaływania wartości kulturowych.
Krajobraz: ocena i wycena krajobrazu z wykorzystaniem dotychczas przedstawionych zagadnień.