Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Stacja terenowa D&B

Kluczowymi działaniami Pracowni są studia i zajęcia dydaktyczne na obiektach badawczych Krzywda i Martew w Tucznie (zachodnia Polska).

Obiekt badawczy „Krzywda” powstał w 1993 r. Teren ten obejmuje obszary leśne i porolne różnych stadiów sukcesji oraz 68 ha zeutrofizowanych na skutek działalności człowieka terenów podmokłych, zasilanych trzema ciekami wodnymi. Wszystkie te elementy są tematem badań naukowych z głównym celem studiów i analiz procesu sukcesji.

Obiekt badawczy Martew powstał w 1989 roku, a głównym celem badawczym była obserwacja procesu regeneracji borów sosnowych.

W obu obiektach badawczych prowadzone są długoterminowe obserwacje biegaczowatych, szkodników drzewostanów i parametrów glebowych, w tym szczególnie węgla. Ponadto, przeprowadzono tu szereg projektów z zakresu ekologii krajobrazu. Projekty te dotyczyły, między innymi, inwentaryzacji motyli, Hymenoptera lub różnych grup kręgowców. Wszystkie te studia służyć mają formułowaniu wytycznych planowania krajobrazu. Wyniki studiów są regularnie publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Miejscem łączącym te działania jest stacja terenowa D&B w Tucznie. Dawny budynek poczty konnej ma około 250 lat i jest nie tylko doskonałym miejscem dla stacji badawczej, wyposażonej w salę wykładową, miejsca noclegowe ale również posiada przyjemną atmosferę tworzoną chociażby przez miejsce spotkań przy ognisku.

Działalność stacji terenowej jest nakierowana na analizy i zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, szczególnie w terenach niezurbanizowanych. W konsekwencji, stacja terenowa prowadzi badania zasobów przyrodniczych i kulturowych włączając w nie studia wskaźników zrównoważonego rozwoju, aspekty prawne, badania opinii publicznej i projektowanie krajobrazu z zastosowaniem wiedzy o funkcjonowaniu jego układu przyrodniczego (inżynieria ekologiczna).