Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Programy badawczy

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych

Kierownik tematu: Dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW

Wykonawczy: Dr inż. Izabela Dymitryszyn, mgr inż. Agata Jojczyk

Opis:

Kontynuując długoterminowy monitoring opracowano dane terenowe oraz wykonano analizy statystyczne dotyczące żywych zasobów przyrodniczych, jak wybrane grupy taksonomiczne zwierząt (np. biegaczowate, pszczoły, ptaki) a także dane o węglu organicznym gromadzonym w systemach przyrodniczych. Tylko przy użyciu danych z obserwacji  długoterminowych można rozpoznawać modele i procesy zachodzące w ekosystemach. Na podstawie takich danych przeprowadzano ocenę i wycenę zasobów przyrodniczych na poziomie ekosystemu i krajobrazu.

Analizy wyników 8-letnich badań nad biegaczowatymi na terenach poprzemysłowych wskazały informacje o modelu sukcesji terenów zdegradowanych przez przemysł, włączając w to charakterystyczne zgrupowania gatunków, występujące w poszczególnych stadiach sukcesji. Potwierdzono wykazywane we wcześniejszych badaniach opóźnienie sukcesji na terenach zdegradowanych przez przemysł. W oparciu o statystyczne opracowanie danych zebranych z powierzchni wybranych w krajobrazie polno-leśnym wykazano znaczenie zróżnicowania stadiów sukcesji na poziomie krajobrazu dla zachowania różnorodności biologicznej. Dla pogłębienia wiedzy o wpływie działalności człowieka na różnorodność biologiczną rozpoczęto dodatkowe studia wsparte o schemat BACI. Przeprowadzono również analizy kończące 5-letnie badania na biegaczowatych obwodnicy miasta Skępe (droga kr. nr 10). Wykazano znaczący wpływ budowy i remontu drogi na zgrupowania biegaczowatych oraz panujące na poboczach warunki środowiskowe.

Wyniki badań były zaprezentowane na warsztatach i konferencjach naukowych a także w czasopismach rozpoznawalnych w kraju i za granicą.

 

Roczny raport retrospektywno- prognostyczny z obserwacji dokonywanych na powierzchniach prognostycznych w nadleśnictwach znajdujących się  w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Kierownik tematu: Prof. dr hab. Jan Szyszko

Wykonawczy: dr hab. Axel Schwerk, Prof. dr hab. Jan Szyszko, dr Krzysztof Płatek, mgr Artur Michalski, mgr Paweł Sałek

Opis:

Praca jest elementem wprowadzanego przez PGL Lasy Państwowe zitengrowanego monitoringu przyrodniczego w lasach.

Raport będzie podstawą do analiz: 1. prawdopodobieństwa zmian w populacji strzygoni choinówki, brudnicy mniszki i cetyńców, zapowiadających potrzebę podjęcia działań ochronnych o charakterze interwencyjnym, 2. działań w zagospodarowaniu lasu służących uniknięciu gradacji  wyżej wymienionych jak też zmierzających do kształtowania pożądanej bioróżnorodności biologicznej, 3. tendencji zmian w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych pod kontem bioróżnorodności i pochłaniania dwutlenku węgla. Wyniki badań wskażą zasady zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

Erasmus + KA2 projekt "Sustainable Agiculture and Rural Development" (SARUD)

Kierownik tematu: Dr inż. Izabela Dymitryszyn

Wykonawczy: dr hab. Axel Schwerk, mgr inż. Agata Jojczyk

Opis:

Wszystkie informacje na stronie internetowej.